آموزش تیراندازی با کمان

دانش آموزان هنرستان تربیت بندی خلعت بری

دانش آموزان خلعت بری
هنرستان خلعت بری
تربیت بندی خلعت بری
تیراندازی با کمان خلعت بری

استفاده از تصاویر گالری بلامانع است