ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند

ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند

ویژگی های کمان های جدید ریکرو Hoyt و Wiawis و کمان های کامپوند Hoyt و Mathews در سال 2019
دوره مربیگری درجه 3 مدرس: استاد موچانی


ویژگی های کمان های ریکرو Hoyt و Wiawis

WIAWIS
TFT-G Riser & NS-G Limbs

ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند
بیشتر بخوانید