ثبت نام در کلاس های باشگاه

آموزش کمان ریکرو

12 جلسه 2 ساعته / ماهانه

250.000 تومان

ثبت نام

آموزش کمان کامپوند

12 جلسه 2 ساعته / ماهانه

300.000 تومان

ثبت نام

تخفیف ویژه (ثبت نام 3 ماهه) پاییز و زمستان

آموزش کمان ریکرو

750.000 تومان

600.000 تومان

ثبت نام

آموزش کمان کامپوند

900.000 تومان

750.000 تومان

ثبت نام